AI i byggbranschen – hype eller verklighet?

I byggbranschen, där konkurrensen är stenhård, måste byggföretagen vara proaktiva och anamma ny teknik för att få konkurrensfördelar. Att enbart förlita sig på traditionella metoder och föråldrade synsätt är inte längre tillräckligt för att ligga steget före. Idag är internet fyllt av diskussioner om AI och hur det kommer att förändra olika branscher och vårt sätt att arbeta. Byggbranschen är inget undantag. Det är dock lätt att avfärda det som nonsens eller någon form av smörig science fiction. Särskilt i en bransch som på många sätt har släpat efter i digitaliseringen. Så är det bara löjligt prat eller har AI ett verkligt affärsvärde? Vi frågade Matthew Jackson, arkitekt och hängiven förespråkare av digitalisering inom byggbranschen.

– Det finns alltid ett trendigt ämne eller ord att diskutera inom allt. Jag tycker att folk diskuterar det är en sak. Människor som tillämpar nya processer i sitt dagliga arbetsflöde är något helt annat. Det som verkligen satte fart på diskussionen i slutet av förra året var bildgenerering (som MidJourney AI) och ChatGPT av OpenAI. Enligt uppgift är detta några av de snabbast växande digitala plattformarna genom tiderna (snabbare tillväxt än Instagram och Facebook). Men vad betyder det egentligen? Betyder det att byggföretag använder det i sitt dagliga arbete? Förmodligen inte, börjar Matthew Jackson.

Tidsuppföljningen i Next Insights. T.ex. fördelning av frånvarotimmar över tid

AI är mest utbredd i designfasen

AI används dock redan i vissa aspekter av byggbranschen, särskilt inom arkitekturen. Vissa ledande och experimentella företag har redan införlivat AI-processer i sina arbetsflöden. Till exempel har generativ design funnits i branschen under en tid, där datoralgoritmer kan generera hundratals eller till och med tusentals designvarianter baserat på givna regler. AI påskyndar dessa processer genom att minska beroendet av mänsklig input och potentiellt utforska mer varierade resultat genom att använda AI för att skapa bättre regeluppsättningar. Detta påskyndar idé- och beslutsprocesserna, vilket möjliggör effektivare och mer innovativ design.

– Användningen av AI är mest utbredd i designfasen, vilket inte kommer som någon överraskning. Det är det område där AI-verktyg för närvarande finner störst tillämpning och värde. Det betyder inte att AI inte finns inom andra områden i branschen, men fokus och potential för AI är just nu särskilt framträdande i början av projektets livscykel, i designfasen, säger Matthew.

Det är dock viktigt att sätta saker i perspektiv. Även om vissa delar av byggbranschen har anammat AI är det fortfarande en lång väg kvar att gå. Algoritmstyrda processer har använts i ungefär ett decennium, men den breda spridningen har skett först på senare tid. År 2021 var det till exempel bara 44 % av de europeiska arkitekterna som uppgav att de använde BIM (Building Information Modeling) dagligen.

Nyckeln till en hållbar byggbransch

AI kan fungera som en personlig assistent och effektivt påskynda och automatisera tråkiga uppgifter som tenderar att förbruka värdefull tid och resurser. Med tanke på den växande efterfrågan på information och det akuta behovet av att ta itu med hållbarhetsfrågorna framstår AI som en avgörande förändring. Regeringar, som de i Sverige och Danmark, kräver redan omfattandeskog i Gävle bedömningar av koldioxidpåverkan och inför strikta krav på koldioxidmätning. Det är inte lätt att uppfylla dessa krav, eftersom man måste gå igenom stora mängder data och fatta viktiga konstruktions- och processbeslut för att minimera koldioxidavtrycket.

– Det är här AI kommer till sin rätt. Genom att utnyttja kraften i AI-teknik kan byggproffs effektivt bearbeta och analysera stora mängder data, vilket möjliggör mer välgrundade beslutsprocesser. AI blir ett värdefullt verktyg för att minska miljöpåverkan och uppnå hållbarhetsmål. Det ger branschaktörer möjlighet att navigera i de komplexa hållbarhetskraven på ett enklare och mer effektivt sätt, förklarar Matthew.

Tidsoptimering, säkerhet och väderanalys

Tidsoptimering är ett viktigt område som kan dra stor nytta av AI:s kapacitet. Byggföretag kan analysera detaljerna i processplanering och optimera dem baserat på krav i leveranskedjan, arbetsuppgifter och andra relevanta faktorer. Det som utmärker AI är dess förmåga att beakta flera variabler samtidigt och utforma olika sätt att utföra uppgifter på ett effektivt sätt.

Ett ytterligare positivt resultat av denna optimering är förbättrad hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser. AI kan buffra potentiellt farliga uppgifter genom att strategiskt hantera antalet arbetaresäkerhet på plats och schemalägga dem på lämpligt sätt. Detta tillvägagångssätt säkerställer att farliga aktiviteter utförs med minimala risker, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö.

– Genom dataanalys i realtid och prediktiva algoritmer kan AI identifiera potentiella faror och vidta proaktiva åtgärder för att förhindra olyckor. Denna proaktiva strategi kan rädda liv, minska antalet skador och förbättra den övergripande säkerhetsprestandan, berättar Matthew.

På samma sätt har processer för platsanalys och algoritmer för väderanalys framgångsrikt använts inom industrin. AI påskyndar och förbättrar dessa processer genom att hjälpa till att skapa exakta modeller av vind, solljus och andra faktorer som påverkar byggarbetsplatser.

Förbättrad projektplanering

AI kan förbättra projektplaneringen genom att analysera data och ge insikter om potentiella utmaningar. AI-algoritmer kan bearbeta stora mängder data och använda denna information för att göra förutsägelser om hur ett projekt kommer att utvecklas, inklusive faktorer som material- och arbetskostnader och potentiella förseningar.

Det verkliga värdet av detta är när byggföretag börjar bygga sina egna datauppsättningar där AI kan lära sig från tidigare projekt för att identifiera var ineffektiviteten finns inom organisationen. En grävskopaUtmaningen är dock att dessa data inte bara behöver exponeras på rätt sätt utan också samlas in i flera projekt, under långa tidsperioder och av olika personer. Detta i sig är en utmaning, men “att man inte vet vad man inte mäter” är nyckeln här.

Exempelvis, kan denna information användas för att optimera projektscheman och budgetar, vilket säkerställer att projekten slutförs i tid och inom budget. Genom att analysera data, inklusive historiska projektdata, resurstillgång och olika begränsningar, kan AI-algoritmer generera optimerade projektplaner. Detta gör det möjligt för intressenter att fatta datadrivna beslut, förutse potentiella flaskhalsar och proaktivt minska riskerna. Resultatet är förbättrade projekttidsplaner, resursutnyttjande och övergripande projekteffektivitet.

Dessutom möjliggör AI:s förmåga att analysera stora datamängder förbättrad projektövervakning och rapportering i realtid. Genom att samla in data från sensorer, drönare och andra källor ger AI insikter i realtid om projektförlopp, resursutnyttjande och kvalitetskontroll. Detta ger projektledarna möjlighet att övervaka viktiga resultatindikatorer, identifiera avvikelser från planerade mål och vidta korrigerande åtgärder i tid. Realtidsrapportering förbättrar transparensen och kommunikationen mellan intressenter, vilket främjar samarbete och välgrundat beslutsfattande.

Rädsla för förändring hämmar tillväxten

Byggföretag tvekar ofta att ta risker, särskilt när det gäller att implementera nya metoder eller tekniker. De traditionella metoderna för jordschaktning har till exempel förblivit i stort sett oförändrade under årens lopp. Trots att det finns innovativa idéer och lösningar, beror motviljan mot att avvika från etablerad praxis på rädsla för osäkerhet och de risker som är förknippade med detta.

– Risker är något som vi hatar inom byggbranschen. Vi skickar runt dem som het potatis, särskilt inom leveranskedjan, snarare än att ta dem själva. Denna riskaversiva inställning skapar ett hinder för att anamma nya tillvägagångssätt och hämmar potentialen för transformativ förändring, säger Matthew.

Det är dock viktigt att inse att byggföretag som undviker risker också kan gå miste om möjligheter till förbättring och tillväxt. Teknik, såsom datorsimuleringar och modellering, kan ge värdefulla insikter och förtroende för att anta nya metoder. När det gäller till exempel jordförflyttning kan avancerade algoritmer och dataanalys optimera förflyttningen av jord för att minimera kostnader och bränsleförbrukning.

En mer effektiv och produktiv personalstyrka

Det är viktigt att ta upp ett vanligt problem som uppstår när man diskuterar AI: förlust av arbetstillfällen. Det är sant att införandet av ny teknik leder till justeringar i arbetskraften. Men det har varit en naturlig utveckling genom historien. Implementeringen av AI inom byggsektorn kommer sannolikt att leda till förändringar i arbetsroller och ansvarsområden. Det är dock viktigt att inse att AI:s roll inte är att ersätta människor utan att förstärka deras förmågor.

– Som med alla tekniska framsteg kommer integrationen av AI i byggbranschen att kräva anpassning och kompetenshöjning inom arbetsstyrkan. Fokus bör flyttas mot omskolning ochmarkanläggare omdefiniering av arbetsroller för att anpassa sig till det föränderliga landskapet i branschen. Genom att använda AI som ett verktyg för samarbete och möjliggörande, kan företagen öppna upp för nya möjligheter och skapa en mer effektiv och produktiv personalstyrka, fortsätter Matthew.

Det affärsmässiga värdet av AI inom byggsektorn ligger i dess potential att lösa en långvarig utmaning: stagnerande produktivitetsnivåer. Trots tekniska framsteg har industrin kämpat för att uppnå betydande produktivitetsförbättringar sedan 1950-talet. AI erbjuder en fantastisk möjlighet att bryta detta mönster och förbättra produktiviteten i olika aspekter av byggprocesserna.

Låt oss vara ärliga. Branschen står inför en ständigt växande utmaning att få in unga människor i alla delar av branschen. Vi har redan brist på arbetskraft och AI:s potential att fylla den luckan samt förbättra befintliga medarbetare är en gåva som vi bör ta emot med öppna armar.

– Det är viktigt att inse att det inte är en hållbar lösning att öka arbetstiden eller kräva mer av de anställda. Istället är det smartare arbete som ska stå i fokus. Genom att utnyttja AI:s kapacitet kan yrkesverksamma effektivisera verksamheten, optimera resursfördelningen och fatta mer välgrundade beslut. Denna förändring gör det möjligt för individer att utföra uppgifter med större effektivitet. Så att de kan arbeta färre timmar samtidigt som de uppnår mer genomslagskraftiga resultat, säger Matthew.

Vår uppgift på Next att hålla jämna steg med tekniken

Kommer AI att förändra industrin? Det är 100 % säkert. Varje programvara vi använder kommer att ha ett AI-element vid någon tidpunkt och det är vårt jobb att hålla jämna steg med tekniken. På Next jobbar vi ständigt med produktutveckling och ser AI som en stor möjliggörare. Vill du veta mer om Next Project? Boka en demo med en av våra experter.

Matthew Jackson, medgrundare till ZERO Construct

Matthew är en stark förespråkare av hållbarhet och digital transformation i byggbranschen. Med erfarenhet inom arkitektur, tech-startups, SaaS och marknadsföring arbetar han för att förändra hur vi använder data och arbetsflöden i byggprocesserna. Som medgrundare och chef på ZERO Construct fokuserar han på att utbilda och öka medvetenheten för att minska koldioxidutsläppen inom den byggda miljön. Matthew är också en efterfrågad talare och engagerad i frågor som rör digitaliseringens roll för att bygga en hållbar framtid inom byggindustrin.

Läs vad våra kunder säger

Upptäck hur Next revolutionerar din projektledning – läs våra vittnesmål och dra nytta av fördelarna med Next.

Aerial view industrial outdoor storage

Mycket av informationen var i huvudet – Så fick JKN ordning på alla papper!

Torpheimer group

JKN ville ta ett helhetsgrepp på sin administration och samla allt på ett ställe. Företaget behövde en digital hantering som de kunde använda både inne på kontoret, på datorn och ute i fält på mobilen eller på en padda.

Next Field hjälper JM Norge att snabbare hantera avvikelser

I hjärtat av Oppegård kommun, söder om Oslo, växer ett nytt kvarter fram på Myrvoll station, där JM leder uppförandet av 480 lägenheter och 150 radhus fram till 2024. I detta omfattande projekt har Huseyin Yarar, projektingenjör hos JM, revolutionerat säkerhets- och kvalitetsarbetet med hjälp av Next Field

Interior construction site view

Hur FK Group sparar tid och ändå skapar den bästa kvalitetsdokumentationen

Kvalitetssäkringsdokumentation spelar en viktig roll i en byggorganisations dagliga verksamhet. Genom att minska antalet överflödiga och tidskrävande administrativa uppgifter och effektivisera processer kan organisationer fokusera på sina kunder, medarbetare och projekt – inte på tidskrävande administration.

Man using laptop seriously

Next Project överst på listan när Stockholm Luftkompetens valde projektverktyg

När Stockholm Luftkompetens ville hitta ett nytt och bättre projektverktyg för byggbranschen vände de sig till sitt nätverk. En VD på ett liknande bolag hade lägligt nog satt en resurs på att utvärdera olika projekthanteringssystem och Stockholm Luftkompetens tog hjälp av deras kunskap – där valet föll på Next Project.

Workers consulting laptop at site

Så fick Sandbäckens mer tid och mindre administration

Mer tid stod på önskelistan när Sandbäckens började se sig om efter ett nytt projekthanteringsverktyg. Även om det tidigare systemet fungerat, behövde medarbetarnas vardag förenklas ytterligare för att kunna lägga tiden där den bäst behövdes. Sandbäckens använder numera sina timmar på ett mycket smidigare sätt.

Lindstams Bygg company logo

Struktur och ordning för Lindstams Bygg med nytt projektverktyg anpassat för bygg

Sedan Lindstams Bygg började använda Next Project som projektverktyg för tre och ett halvt år sedan har struktur och ordning blivit vardag. Att kunna samla all återrapportering och information på ett och samma ställe har verkligen gjort skillnad.

Vårt team finns här för att hjälpa dig

Boka en demo med en av våra experter och låt oss visa dig hur dig Next kan hjälpa ditt företag