Terms

Terms

Vilkår / Terms

For terms in English, please see below terms in Norwegian

Vilkår

Sist endret 14. desember 2021

 

Hva har blitt endret: 

Next Field AS’ forretningsadresse er oppdatert

Presisering om hvordan du kan bruke Tjenestene uten aktivt abonnement

Fjernet ordlyd om bedrifters bruk av Tjenestene ettersom dette er regulert i abonnementsavtalen inngått mellom det enkelte selskap og Next Field

 

Velkommen til Next Field!

Takk for at du bruker våre produkter og tjenester («Tjenestene»). Disse leveres av Next Field, med forretningsadresse Rådhusgata 4, 0151 OSLO.

Ved å bruke Tjenestene våre, samtykker du i disse vilkårene. Les vilkårene nøye.

Tjenestene er svært varierte, og derfor kan også ytterligere vilkår eller produktkrav gjelde for hver enkelt tjeneste. Ytterligere vilkår gjøres tilgjengelig sammen med de aktuelle Tjenestene, og blir dermed en del av avtalen din med oss, hvis du bruker disse Tjenestene.

Bruk av Tjenestene våre

Tjenestene skal benyttes i henhold til avtalen du, din arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon har med Next Field. Dersom du, din arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjon ikke har en slik avtale, kan Tjenestene kun benyttes til å registrere nødvendige detaljer for å kunne samhandle i prosjekter med parter som har en slik avtale med Next Field. Dersom du ønsker å legge inn oppgaver, delegere disse, ta ut rapporter eller lignende, skal du kontakte Next Field for å tegne et abonnement.

 

Misbruk av Tjenestene er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre Tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av Tjenestene. Du kan bruke Tjenestene bare i den grad loven tillater det, herunder lover og retningslinjer for kontroll av eksport og videreeksport. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til deg hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Ved å bruke Tjenestene får du ikke noe eierskap til eventuelle åndsverk i Tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra Tjenestene med mindre du innhenter tillatelse fra eieren eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i Tjenestene. Du kan ikke fjerne, tildekke eller endre juridiske merknader i Tjenestene.

Tjenestene har innhold som ikke tilhører Next Field. Enheten som gjør innholdet tilgjengelig, er ene og alene ansvarlig for dette innholdet.  Vi kan gjennomgå og vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene/retningslinjene våre, og vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår/retningslinjer eller loven. Selv om vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere innsendt innhold, betyr det ikke at vi gjør det.

I forbindelse med din bruk av Tjenestene kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Du kan velge bort enkelte typer kommunikasjon.

Noen av Tjenestene våre er tilgjengelige på mobilenheter. Ikke bruk slike tjenester på en måte som distraherer deg eller hindrer deg fra å overholde trafikk- eller sikkerhetslovgivning.

Next Field – kontoen din

Du må ha en Next Field-konto for å bruke enkelte av våre tjenester. Du kan opprette din egen Next Field-konto, eller Next Field-kontoen kan være tildelt til deg av en administrator, som for eksempel din arbeidsgiver eller en utdanningsinstitusjon. Hvis du bruker en Next Field-konto som er tildelt til deg av en administrator, kan andre eller ytterligere vilkår gjelde, og administratoren kan få tilgang til eller deaktivere kontoen din.

For å beskytte Next Field-kontoen din, må du holde passordet ditt hemmelig. Du er ansvarlig for aktiviteten som skjer på eller via Next Field-kontoen din. Du bør helst ikke gjenbruke passordet for Next Field-kontoen din andre steder. Hvis du oppdager uautorisert bruk av passordet ditt eller Next Field-kontoen din, må du kontakte support@next.field.it snarest.

Personvern i Next Field

Next Field:s personvernregler forklarer hvordan vi håndterer dine personopplysninger og beskytter ditt personvern når du bruker Tjenestene. Ved å bruke Tjenestene godtar du at Next Field kan bruke slike opplysninger i samsvar med personvernreglene.

Ditt innhold i Tjenestene

Enkelte av Tjenestene lar deg laste opp, avgi, lagre, sende inn og motta innhold. Du beholder eierskap til eventuelle åndsverk i innholdet. Det som tilhører deg, forblir kort og godt ditt.

 

Du finner mer informasjon om hvordan Next Field bruker og lagrer innhold i personvernreglene eller ytterligere vilkår for enkelttjenester. Hvis du sender inn tilbakemeldinger eller forslag til Tjenestene, samtykker du i at vi kan bruke tilbakemeldingene eller forslagene uten forpliktelser overfor deg.

Om programvare i Tjenestene

Når en tjeneste krever eller inneholder nedlastbar programvare, kan denne programvaren oppdateres automatisk på enheten når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig. Du kan selv endre innstillingene pr enhet for automatisk oppdatering av våre mobilapplikasjoner.

Endring og opphør av Tjenestene

Vi endrer og forbedrer Tjenestene hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, eller vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet.

Du kan når som helst slutte å bruke Tjenestene, selv om vi beklager at du forlater oss. Next Field kan også når som helst slutte å levere Tjenestene til deg eller legge til eller opprette nye begrensninger på tilgangen til dem.

Siden du eier dine egne opplysninger, er det viktig for oss å beskytte din tilgang til dem. Hvis vi avslutter en tjeneste, vil vi i den grad det er rimelig mulig gi brukerne melding om dette slik at brukeren selv kan avslutte bruken av tjenesten.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi tilbyr Tjenestene med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder Tjenestene våre.

 

Next Field garanterer ikke at løsningen fungerer på alle enheter og alle versjoner av operativsystemer.  Se her for oversikt over hvilke enheter og operativsystemer Tjenestene støtter.

 

Med mindre det uttrykkelig er angitt i disse vilkårene eller ytterligere vilkår, fremsetter verken Next Field eller dets leverandører eller distributører spesifikke løfter når det gjelder Tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i Tjenestene, eller at Tjenestene er pålitelige, tilgjengelige eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

 

Enkelte jurisdiksjoner har ytterligere garantier, som for eksempel underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller beskyttelse av opphavsrettigheter. Vi ekskluderer alle underforståtte garantier i den grad loven tillater det.

Ansvar for Tjenestene

Når loven tillater det, er Next Field og dets leverandører og distributører ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffeerstatninger eller strafferettslige tap.

I den grad loven tillater det, skal totalansvaret for Next Field og dets leverandører og distributører i forhold til krav i henhold til disse vilkårene, herunder garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten (eller hvis vi velger det, å levere tjenesten på nytt).

Next Field, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe

I enkelte land kan du ha ytterligere rettigheter som forbruker. Hvis du bruker Tjenestene til personlig formål, utgjør ingenting i disse vilkårene eller de ytterligere vilkårene begrensning av eventuelle forbrukerrettigheter som ikke kan fraskrives ved kontrakt.

Om vilkårene

Vi kan endre vilkårene eller ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i Tjenestene. Derfor bør du lese vilkårene med jevne mellomrom. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Vi legger også ut varsel om endringer i ytterligere vilkår i den aktuelle tjenesten. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft, og begynner å gjelde tidligst to uker etter at de er lagt ut. Endringer i funksjoner i en tjeneste eller endringer som er gjort av juridiske årsaker, trer imidlertid i kraft umiddelbart. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.

 

Hvis det er konflikt mellom disse vilkårene og de ytterligere vilkårene, skal de ytterligere vilkårene gjelde for den aktuelle konflikten.

 

Disse vilkårene omfatter forholdet mellom Next Field og deg. De gir ingen rettigheter til tredjeparter.

 

Hvis du ikke overholder vilkårene, og vi ikke tar tak i dette umiddelbart, betyr det ikke at vi fraskriver oss eventuelle rettigheter vi har (f.eks. å iverksette tiltak i fremtiden).

Hvis en del av vilkårene ikke lenger kan håndheves, påvirker ikke dette resten av vilkårene.

Du finner informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Next Field ved å besøke kontaktsiden.

———

ENGLISH version

Terms & Conditions

Last updated December 14, 2021

Change log:

Next Field AS’ business address has been updated

Clarification on how you can use our Services without an active subscription

Removed wording on business use of the Services as this is governed by the subscription agreement between the individual company and Next Field

 

Welcome to Next Field!

Thank you for using our products and Services (the «Service(s)»). These are provided by Next Field, with business address Rådhusgata 4, NO-0151 OSLO, Norway.

By using our Services, you agree to these terms and conditions (“Terms”). Please read the Terms carefully.

The Services are varied and therefore additional terms or product requirements may apply to each service. Additional terms are made available together with the relevant Services, and thus become part of your agreement with us, if you use these Services.

Use of our Services

Services shall be used in accordance with the agreement you, your employer or educational institution have/has with Next Field. If you, your employer or educational institution do/es not have such an agreement, the Services can only be used to register necessary details in order to collaborate in project with parties who have such an agreement with Next Field. If you wish to submit tasks, delegate them, create reports or similar, please send an e-mail to post@checkd.it to sign a subscription agreement.

Violation of the Services is not allowed. This means that you cannot interfere with the Services or obtain them through unauthorized access by using methods that are not covered by the user interface and the instructions for using the Services. You may use the Services only to the extent permitted by law, including export and export control laws and guidelines. We may suspend or stop the delivery of the Service to you if you do not comply with the Terms or we suspect any illegal behavior.

By using the Services, you do not acquire any ownership of any intellectual property rights in the Services or the content you access. You must not use content from the Services unless you obtain permission from the owner or otherwise permitted by law. These Terms do not grant you the right to use any trademarks or logos included in the Services. You cannot remove, cover, or change legal notices included with the Services.

The Services have content that does not belong to Next Field. The entity that makes the content available is solely responsible for that content. We may review and assess whether the content is illegal or violates our Terms, and we may remove or refuse to display content if we have reasonable cause to believe that it violates our Terms, guidelines or applicable law. Although we reserve the right to assess and review the submitted content, this does not mean that we will perform such assessment and review.

In connection with your use of the Services, we may send you service messages, administrative messages and other information. You can opt out of certain types of communication.

Some of our Services are available on mobile devices. Do not use such Services in a way that distracts you or prevents you from complying with traffic or safety laws.

Your Next Field account

You must have a Next Field account to use some of our Services. You can create your own Next Field account, or the Next Field account may be assigned to you by an administrator, such as your employer or educational institution. If you use a Next Field account assigned to you by an administrator, other or additional terms may apply and the administrator can access or disable your account.

To protect your Next Field account, you must keep your password secret. You are responsible for the activity that occurs on or through your Next Field account. You should not reuse your Next Field account password anywhere else. If you discover any unauthorized use of your password or Next Field account, contact support@next.field.it as soon as possible.

Privacy in Next Field

Next Field:s Privacy Policy explains how we handle your personal information and protect your privacy when you use the Services. By using the Services, you agree that Next Field may use such information in accordance with the Privacy Policy.

Your content in the Services

Some of the Services allow you to upload, submit, store, submit and receive content. You retain ownership of any intellectual property rights in the content. What belongs to you will continue to belong to you.

You can find more information about how Next Field uses and stores content in the Privacy Policy or additional terms for individual Services. By submitting feedback or suggestions to the Services, you agree that we may use the Feedback or Suggestions without obligation to you.

About software in the Services

When a service requires or contains downloadable software, this software can be automatically updated on the device when a new version or feature is available. You can even change the settings per device for automatic updating of our mobile applications.

Change and termination of Services

We are constantly changing and improving our Services. We may add or remove features, or we may suspend or stop the Service in its entirety.

You can stop using the Services at any time, even though we regret to see you leaving. Next Field may also, at any time, stop providing the Services to you or add or create new restrictions on access to them.

Since you own your own information, it is important for us to protect your access to it. If we determine to terminate a Service, we will, as far as reasonably possible, notify users so that the user can terminate the use of the Service him/herself.

Warranties and Disclaimers

We provide the Services with a commercially reasonable level of skill and use, and we hope you will benefit from them. However, we will explain below what we do not warrant when it comes to our Services.

Next Field does not warrant that the solution will work on all devices and all versions of operating systems. Please refer to this for an overview of the devices and operating systems the Services support.

Unless expressly stated in these Terms or additional terms, neither Next Field nor its suppliers or distributors make specific promises regarding the Services. For example, we promise nothing about the content or specific features of the Services, or that the Services are reliable, available or that they meet your needs. The Service is made available without any warranty.

Some jurisdictions have additional warranties, such as implied warranties of merchantability, fitness for specific purposes, or copyright protection. We exclude all implied warranties to the extent permitted by law.

Responsibility for the Services

When permitted by law, Next Field and its suppliers and distributors are not responsible for any loss of profit, revenue or data, financial loss, indirect or special loss, consequential loss, punitive damages or criminal loss.

To the extent permitted by law, the total liability of Next Field and its suppliers and distributors in relation to claims under these Terms, including warranties that cannot be excluded by law, shall be limited to the amount you paid for the Service (or if we so choose, to deliver the Service again).

Next Field, its suppliers and distributors shall in no case be liable for any loss or damage which cannot reasonably be assumed to occur.

In some countries, you may have additional rights as a consumer. If you use the Services for personal purposes, nothing in these Terms or the additional terms constitutes a limitation to any consumer rights that cannot be waived by contract.

About the Terms

We may change the terms or additional terms that apply to a service, such as to reflect, for example, changes to the law or changes to the Services. Therefore, you should read the terms at regular intervals. Notice of changes to these Terms will be posted on this page. We also post notice of changes to further terms of service. The changes have no retroactive effect and begin to apply at the earliest two weeks after they are posted. However, changes to the functions of a service or changes made for legal reasons will take effect immediately. If you do not agree to the modified terms, you must stop using it.

If there is a conflict between these Terms and the additional terms, the additional terms shall apply to the conflict in question.

These Terms govern the relationship between Next Field and you. They do not give any rights to third parties.

If you do not comply with the Terms and we do not address this immediately, it does not mean that we waive any rights we may have (e.g taking action in the future).

If part of the Terms can no longer be enforced, this will not affect the rest of the Terms.

You can find information on how to get in touch with Next Field by e-mailing post@next.field.it